Felhasználási feltételek Partner program

doordeco.hu

A 2020/01-TÓL ÉRVÉNYES PARTNERPROGRAM  FELTÉTELEI

 1. Bevezető rendelkezések

1.1

A Partnerprogram szabályai (a továbbiakban „Szabályzat”) az alábbi felek közötti, digitális formában kötött együttműködési szerződés – Partnerprogram – elválaszthatatlan részét képezik: Wallplex Kft., székhelye: 1188 Budapest, Saláta u 23/a , Adószám: 24730770-1-43; mint a Partnerprogram szolgáltatója (a továbbiakban „Szolgáltató”) és a Szabályzattal összhangban a Partnerprogramhoz partnerként csatlakozó természetes vagy jogi személy (a továbbiakban „Partner”).

1.2

 

A Partnerprogramban való részvétel a Partnerprogramban való regisztrációval egyidejűleg kezdődik, az egyik promóciós űrlap alkalmazásával, mely során Partner köteles weboldalán helyet biztosítani Szolgáltató termékeinek és szolgáltatásainak a Szolgáltató weboldalaira irányító szöveges linkeken és bannereken keresztül történő népszerűsítéséhez. A linkeket és a bannereket kizárólag Szolgáltató hozza létre. Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy a hirdetési szövegeket és bannerek szövegét módosítsa.

1.4

Miután Szolgáltató a Partner Partnerprogramban való regisztrációját elfogadja, Partner mint közvetítő és Szolgáltató mint ügyfél között közvetítői szerződés (a továbbiakban „Szerződés”) jön létre.

 1. Meghatározások

2.1

A Partnerprogram Szolgáltatója a Wallplex magyarország  Kft. székhelye: 1188 Budapest , Saláta u 23/a, Adószám: 24730770-1-43;

2.2

Partner az a természetes személy, aki cselekvőképességében nem korlátozott nagykorú, illetve az a jogi személy, aki a Szolgáltató által megjelölt partner platformon keresztül elérhető regisztrációs űrlap kitöltésével regisztrál a Partnerprogramban. Nem lehet Partner olyan természetes vagy jogi személy, akinek Szolgáltató ingyenes szolgáltatást (szponzorált terméket) nyújt, mégpedig ezen ingyenes szolgáltatás terjedelméig és ezzel kapcsolatosan.

2.3

Látogató a Szolgáltató weboldalára ellátogató minden egyes látogatót jelenti, akit Partner közvetített.

2.4

Vevő a Szolgáltató weboldalainak bármely Látogatója, akit Partner közvetített, és aki szolgáltatásokat vagy termékeket rendel Szolgáltatótól, majd eme megrendelt szolgáltatásokért vagy termékekért kifizeti a megállapodott ellentételezést (árat).

2.5

Jutalék a Szolgáltató által Partnernek Látogató vagy Vevő közvetítéséért fizetett anyagi ellenszolgáltatása (fizetés), a Partnerprogram keretein belül.

2.6

Weboldal olyan internetes oldal, amelyhez a HTML kód tartozik, és amely Partner tulajdonában vagy használatában van, és amelyet Partner a Szerződésben megjelölt, vagy utólag vont be a Partnerprogramba, felhasználói fiókjukon belül. A Weboldalnak Partner tulajdonában vagy más jogcímen alapuló használatában kell lennie, Szolgáltató alkalmazottai számára folyamatosan elérhetőnek kell lennie, és egy befejezett oldal jellemzőivel kell rendelkeznie, azaz sem megjelenése, sem működőképessége ne keltsen kétséget.

2.7

A HTML kód Szolgáltató által a Partnerprogramon belül Partnerhez rendelt egyedi, speciális kód, amely hirdetési felületként jelenik meg a Partner weboldalába történt beágyazását követően.

2.8

A hirdetési felület a Partner weboldalába épített HTML kódok eredményeként megjelenő bannereket, keresősávokat vagy szöveges linkeket jelöli.

 1. A népszerűsítés/hirdetés feltételei és formái

3.1

Partner vállalja, hogy weboldalán hirdetési felületet hoz létre Szolgáltató szolgáltatásaihoz vagy termékeihez irányító bannerek vagy szöveges linkek számára. Partner mindenfajta népszerűsítési/hirdetési forma esetében köteles a kijelölt HTML kódot használni.

3.2

Szolgáltató köteles Partnernek egy egyedi kampány szerint meghatározott összegű jutalékot fizetni, ahogyan azt Szolgáltató előre kiadott feltételeiben meghatározta. Szolgáltató fenntartja a kampány feltételei módosításának jogát, mely változásokról Partnert értesíteni köteles. Partner jutalékhoz való joga csupán azt követően keletkezik, hogy Szolgáltató Vevő által a Partner weboldalán elhelyezett linken keresztül megrendelt termékeinek vagy szolgáltatásainak vételárát megkapta. Szolgáltató köteles Partner jutalékát legfeljebb egy nappal azt követően nyilvántartásba venni, hogy Szolgáltató Partner által közvetített szolgáltatásaiért vagy termékeiért Vevőtől azok díját/vételárát megkapta.

3.3

Hirdetési felület nem helyezhető el olyan weboldalon, amelynek tartalma:

 1. jogsértő vagy a jó erkölccsel ellentétben áll, vagy
 2. iSzolgáltató ÁSZF 7. cikk, 7.2. bek. i-iv., vi, xii – xiv. pontjaiban foglalt rendelkezéseivel ellentétes,
 3. pornográfiára utal, vagy
 4. elsősorban hirdetések megjelenítésére szolgál, vagy
 5. szélsőbaloldali illetve szélsőjobboldali nézetek terjesztése vagy népszerűsítése céljából hozták létre, vagy
 6. más módon sérthetné Szolgáltató jó hírnevét/li>

3.4

Partnernek Szolgáltató előzetes jóváhagyása hiányában tilos olyan nem létező kedvezményeket vagy más különleges előnyöket hirdetnie, amelyek Látogatót Szolgáltató szolgáltatásainak vagy termékeinek használatára ösztönöznék vagy bátorítanák (a továbbiakban „Félrevezető hirdetés”). Eme kötelezettség megsértése esetén Szolgáltató jogosult Partner számára a közvetítői jutalék kifizetését megtagadni, illetve az újonnan keletkezett ám még ki nem fizetett jutalék összegét azon jogosulatlanul kifizetett jutalék összegével csökkenteni, amelyet Partner Félrevezető hirdetése eredményeként vagy azzal közvetlen összefüggésben kapott. Amennyiben Partner weboldala Látogatóinak különleges előnyöket (elsősorban Szolgáltató szolgáltatásai és termékei árából kedvezményt) kíván ajánlani, népszerűsíteni vagy nyújtani, köteles Szolgáltatótól előzetesen ilyen különleges kedvezmények nyújtásához engedélyt kérni. Szolgáltató köteles Partner kérelmét megvizsgálni, majd ennek eredményéről Partnert 14 napon belül értesíteni. Partner nem jogosult kedvezményeket, illetve más különleges előnyöket nyújtani, vagy ilyenbe beleegyezni.

 1. Partner DÍJAZÁSA

4.1

A Jutalékot Szolgáltató olyan Partner részére – természetes vagy jogi személynek – fizeti meg, amely a jogszabályi előírásoknak megfelelő számla és egyéb adóügyi dokumentumok kiállítására jogosult és ezeket ajánlott levélben vagy emailben megküldi a Szolgáltató székhelyére. A kiállított számlának minden jogszabályi előírásnak meg kell felelnie, és tartalmaznia kell Partner Szolgáltató Partnerprogramjában használt felhasználónevét. A Jutalék összegét Szolgáltató Partner által közvetített terméke vagy szolgáltatása áfamentes árának bizonyos százalékában határozzák meg, egyedi megállapodás szerint. A számla fizetési határideje a Szolgáltatónak történt kézbesítésétől számított 30 nap. Partner számlán szereplő adatainak egyezniük kell Partner Partnerprogramban szereplő adataival.

4.2

 

Partner akkor jogosult Jutalék kifizetésére, amikor a Jutalék teljes összege eléri a 10.000Forintot . A Jutalékot minden esetben Partner Szolgáltatónak kézbesített számláján megadott bankszámlájára történő banki átutalással kell megfizetni. A Jutalék Partnernek a Szerződés és a Szabályzat értelmében végzett tevékenységeivel kapcsolatban keletkezett valamennyi költségét fedezi, további díjazásra a Partner semmilyen jogcímen nem támaszthat igényt.

 1. Személyes adatok védelme

5.1

Partner személyes adatainak védelmét Szolgáltató ÁSZF 13. cikkének rendelkezései szabályozzák.

5.2

Szolgáltató a Partnerprogram működtetéséhez és működőképességének biztosításához szükséges terjedelmen kívül nem használhat fel és közölhet személyes adatokat.

 1. A Szerződés időtartama és megszűnése

6.1

A Szerződés határozatlan időre jön létre.

6.2

A Szerződés megszűnik:

 1. kölcsönös megegyezéssel – a felek bármelyike elektronikus formában Partner felhasználói fiókján belül a Szerződés megszüntetésére vonatkozó kérést küld, és a másik szerződő fél elektronikus formában ezt a kérést elfogadja. Az ilyen elfogadás kézhezvételekor (értesítés Partner felhasználói fiókjában) a Szerződés megszűnik.
 2. a Szerződés bármely szerződő fél általi, bármilyen okból vagy indoklás nélkül elektronikus formában történő felmondásával Partner felhasználói fiókján belül, a másik szerződő félnek küldött értesítéssel. A felmondási idő egy hónap, és az értesítés elküldésének hónapját követő hónap első napján kezdődik.
 3. a Szerződés azonnali hatályú felmondásával. Partner csak abban az esetben jogosult a Szerződést elektronikus formában, a Partner felhasználói fiókján belül azonnali hatállyal felmondani, ha Szolgáltató több mint 30 napot meghaladó késedelembe esik a Jutalék kifizetésével, vagy amennyiben Partner működési engedélye lejárt. Szolgáltató azonnali hatállyal felmondhatja a Szerződéstől elektronikus formában Partner felhasználói fiókján belül, Partner súlyos szerződésszegése esetén különösen, ha Partner weboldalának tartalma ellentétben áll az általánosan kötelező jogszabályokkal, a jó erkölccsel vagy jelen Szabályzattal, vagy ha Szolgáltató tudomására jut, hogy Partner a Jutalék jogosulatlan növeléséhez vezető bármilyen tevékenységet végez. A Jutalék jogosulatlan növelését célzó tevékenységek alatt elsősorban az alábbiak értendők:
  1. Partner weboldalának megnyitásakor automatikusan aktívvá váló hivatkozás elhelyezése.
  2. Szolgáltató által létrehozott banner módosítása.
  3. Banner elhelyezése olyan weboldalon, amelynek Partner nem tulajdonosa vagy nem jogosult használója.
  4. Banner elhelyezése felugró ablakban olyan speciális weboldalon, amely Partner weboldalával egyidőben válik aktívvá.
  5. Kéretlen, tömeges levél küldése a Szolgáltatót érintő weboldalról vagy hirdetésről (úgynevezett spam), elsősorban e-mail, vitacsoport, chat, messenger, üzenetküldő szolgáltatás, stb. használatával.
  6. Szolgáltató weboldala megjelenítésének szimulálása olyan benyomás elérése érdekében, hogy az Szolgáltató által nyújtott szolgáltatásra vonatkozik. A Szerződéstől való elállás esetén a Szerződés az elállásról szóló elektronikus értesítés Partner felhasználói fiókjában történő fogadásakor, vagy annak Szolgáltató számára történt kézbesítése pillanatában szűnik meg.

6.3

Amennyiben a Szolgáltató azonnali hatályú felmondását megalapozó bármely fenti ok fennáll, Partner Jutalékra való jogosultsága megszűnik.

6.4

A Szerződés megszűnése nem érvényteleníti sem a kártérítésre való jogosultságot, sem azon jogokkal és kötelezettségekkel kapcsolatos olyan intézkedéseket, amelyek jellegükből fakadóan a Szerződés megszűnését követően is fennmaradnak.

6.5

Partner vállalja, hogy a Szerződését megszűnése esetén weboldaláról a Szerződés megszűnésétől számított 3 napon belül minden hirdetési felületet eltávolít.

6.6

Amennyiben a Szerződés felmondással vagy közös megegyezéssel megszűnik, Partner köteles a Szerződés megszűnésétől számított legfeljebb 7 napon belül megküldeni Szolgáltatónak az őt a szerződés megszűnésének időpontjáig megillető Jutalékról kiállított számlát. Ellenkező esetben a Jutalékra való jogosultsága megszűnik.

 1. Záró rendelkezések

7.1

Szolgáltató fenntartja jelen Szabályzat egyoldalú módosításának jogát.

7.2

Amennyiben jelen Szabályzat rendelkezéseinek bármelyike bármely okból érvénytelenné vagy nem érvényesíthetővé válik, az a Szabályzat más részeit nem hatálytalanítja vagy érvényteleníti.

7.3

Jelen Szabályzat 2020. január 1-én lép hatályba.

 

felhasznlsi-felttelek-partner-program-konyhapanel-hu